Prace projektowe
Prace projektowe - postęp
# Opis Zaawansowanie
1Koncepcja rozwiązań geometrii układu drogowego Opracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
2Inwentaryzacja stanu istniejącegoOpracowano i uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego
3Mapa do celów projektowychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
4Analiza i prognoza ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu
5Opinia geotechnicznaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
6Karta informacyjna przedsięwzięciaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
7Operat wodnoprawnyOpracowano i przekazano Zamawiającemu,
8Projekt robót geologicznychOpracowano i przekazano Zamawiającemu
9Dokumentacja geologiczno - inżynierskaOpracowano i przekazano Zamawiającemu
10Dokumentacja badań podłoża gruntowegoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
11Projekt geotechnicznyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
12Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOpracowano i przekazano Zamawiającemu
13Podział nieruchomościOpracowano i przekazano Zamawiającemu
14Projekt budowlanyOpracowano i przekazano Zamawiającemu
15Projekt docelowej organizacji ruchuOpracowano i przekazano Zamawiającemu na podstawie wyników audytu BRD
16Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZłożono wniosek o wydanie decyzji. (minęło już 90 dni od dnia złożenia wniosku o zrid - decyzji brak. Zgodnie z art 11h specustawy drogowej
W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
17Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID, przekazano wezwanie do uzupełnienia projektów budowlanych.

Licznik wszystkich odwiedzin: 2029090, na tej stronie było: 4533 odwiedzin