Przedmiot Kontraktu
Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 36 na odcinku od ok km 52+500 do ok km 58+531 o długości ok 6,030 km.
Odcinek drogi krajowej nr 36 przewidziany do rozbudowy przebiega na przeważającej długości przez obszary niezabudowane.
Jedynie na odcinkach: ok km 54+195 - 54+447 w miejscowości Jawor; ok km 56+114 - 56+426 w miejscowości Chocieborowice, inwestycja realizowana będzie na obszarze zabudowanym."

Parametry techniczne DK 36:
 • Klasa techniczna drogi: GP
 • Przekrój drogowy [1/2]
 • Obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 • Nawierzchnia: bitumiczna
Szacunkowy termin zakończenie prac projektowych: 30.12.2020r.
Szacunkowy termin zakończenia umowy: 30.04.2025r.

NIniejsze zamówienie obejmuje wykonanie:
 • Inwentaryzacji stanu istniejącego (terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów - również pod kątem ich statusu i legalności, zieleni, reklam itp.).
 • Analiz i prognoz ruchu.
 • Mapy do celów projektowania.
 • Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 • Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, Dokumentacji hydrogeologicznej, Dokumentacji geologiczno– inżynierskiej.
 • Badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
 • Projektów budowlanych wszystkich branż (w tym ewentualne projekty wycinki, nasadzeń, rozbiórek).
 • Materiałów do audytu BRD (audyt przed posiedzeniem ZOPI).
 • Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2016 poz.1250)
 • Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Projekty podziału nieruchomości.
 • Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Czasowe zajęcia nieruchomości.
 • Materiałów projektowych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych (w tym operatów wodnoprawnych i materiałów do decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym).
 • Decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 • Opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID.
 • Stabilizacji granic pasa drogowego (II etap podziału nieruchomości).
 • Projektów wykonawczych wszystkich branż.
 • Kosztorysu inwestorskiego.
 • Dokumentacji przetargowej (przedmiary, kosztorysy ofertowe, STWIORB).
 • Projektu stałej organizacji ruchu i koncepcji czasowej organizacji ruchu.
 • Wersji elektronicznej dokumentacji.
 • Opracowaniu odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonywanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z w/w pytań i odpowiedzi.
 • Pełnienia czynności nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.

Licznik wszystkich odwiedzin: 4591691, na tej stronie było: 1554 odwiedzin