Kontakt
INWESTOR

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Siedziba:
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
Sekretariat Inwestora:
(71) 334 73 00
WYKONAWCA
Konsorcjum:
Kontakt:
Siedziba:
ul. Połaniecka 19
22-100 Chełm
Główny projektant:
Marcin Dobek
Sekretariat Wykonawcy
(82) 560 58 27
Informacja RODO
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w niniejszej informacji RODO Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. kom. informuję, że:
 1. Administrator danych osobowych i IOD Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania projektu rozbudowy DK36 - Piskorzyna - Wąsosz.
  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy na opracowanie rozbudowy DK36 - Piskorzyna - Wąsosz.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
  • Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.
 2. Podstawa i cel przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji spraw określonych w przekazanej nam korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO oraz w celu archiwizacji. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych zawartych w przekazanej korespondencji w formie tradycyjnej (papierowej), e-mailem lub w rozmowie telefonicznej (wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane).
 3. Czas przetwarzania danych osobowych Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Pana dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.
 4. Państwa uprawnienia Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:
  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądanie zaprzestania przetwarzania danych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przekazywanie i profilowanie danych Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych
  Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. W przypadku przekazywania Państwa danych do państw trzecich zostaną Państwo o tym poinformowani. Dane nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Licznik wszystkich odwiedzin: 4591558, na tej stronie było: 1765 odwiedzin