Aktualnosci
Data Opis prac
05.2024
 • Odwołanie u ministra w toku,
04.2024
 • Odwołanie u ministra w toku,
03.2024
 • Wydano decyzję odmowną, Inwestor złożył odwołanie do Ministra,
02.2024
 • Dokumentacja jest na etapie weryfikowania z uwagami Wojewody Dolnośląskiego,
01.2024
 • Dokumentacja jest na etapie weryfikowania z uwagami Wojewody Dolnośląskiego,
12.2023
 • Dokumentacja jest na etapie weryfikowania z uwagami Wojewody Dolnośląskiego,
11.2023
 • Dokumentacja jest na etapie weryfikowania z uwagami Wojewody Dolnośląskiego,
10.2023
 • Dokumentacja jest na etapie weryfikowania z uwagami Wojewody Dolnośląskiego,
09.2023
 • DUW przekazał wezwanie do uzupełnienia.
08.2023
 • Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji zrid.
07.2023
 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w toku (minęło już 90 dni od dnia złożenia wniosku o zrid - decyzji brak. Zgodnie z art 11h specustawy drogowej
  W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. ,
06.2023
 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w toku,
05.2023
 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w toku,
04.2023
 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w toku,
03.2023
 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w toku,
02.2023
 • Przedłożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
01.2023
 • Przekazano dla Zamawiającego projekt budowlany wraz z innymi niezbędnymi załącznikami do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
12.2022
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
11.2022
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
10.2022
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
09.2022
 • Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
08.2022
 • Uzyskano od Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji,
 • Wystąpiono o nadanie klauzuli ostateczności na w/w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
08.2022
 • Wydawanie przez Państwowe Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji (w toku),
 • Uzyskano część opinii zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
07.2022
 • Wszczęto postępowanie administracyjne przez Państwowe Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji,
 • Uzyskano część opinii zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176),
 • Uzyskano klauzulę zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Górze,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
06.2022
 • Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji,
 • Złożono wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla przedmiotowej inwestycji,
 • Wystąpiono o opinie wymagane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176),
 • Uzyskano klauzulę zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Wołowie,
 • Oczekiwanie na uzyskanie klauzuli zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Górze,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
05.2022
 • Zgodnie z obwieszczeniem na stronie Urzędu Miejskiego Wąsosza, w dniu 18.05.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Uzyskano uzgodnienie Zamawiającego dla sporządzonych projektów podziału nieruchomości, przedmiotowe opracowanie przedłożono do ośrodków geodezyjnych celem wydania stosownej klauzuli o przyjęciu do zasobu geodezyjnego,
04.2022
 • W związku z uzyskaniem ponownej pozytywnej opinii od Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska, oczekiwanie na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Wąsosza,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Ukończono prace nad sporządzeniem projektów podziału nieruchomości, które przekazano do opinii Zamawiającemu.
03.2022
 • W związku z uzyskaniem ponownej pozytywnej opinii od Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska, oczekiwanie na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Wąsosza,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Kontynuowano prace nad opracowaniem projektów podziału nieruchomości,
 • Uzyskano zatwierdzenie zaktualizowanego na podstawie wyników audytu BRD projektu stałej organizacji ruchu,
02.2022
 • W związku z przesłanym wyjaśnieniem przez Zamawiającego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała ponowną opinię w sprawie procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Uzyskano uzgodnienie przebiegu linii rozgraniczających od Zamawiającego i wznowiono prace nad opracowaniem projektów podziału nieruchomości,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia zaktualizowanego na podstawie wyników audytu BRD projekt stałej organizacji ruchu (w toku),
01.2022
 • W związku z przesłanym wyjaśnieniem przez Zamawiającego, Gmina Wąsosz wystąpiła o ponowną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Skorygowano przebieg linii rozgraniczających na podstawie opinii od Zamawiającego | i Starostwa Powiatowego w Wołowie,
 • Przesłano do zatwierdzenia zaktualizowany na podstawie wyników audytu BRD projekt stałej organizacji ruchu,
12.2021
 • Uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Skorygowano przebiegu linii rozgraniczających na podstawie opinii od Zamawiającego (ostateczne zatwierdzenie będzie możliwe po uzyskaniu opinii od Starostwa Powiatowego w Wołowie odnośnie przyjęcia statusu prawnego zamykanego starego śladu drogi powiatowej nr 1115D),
11.2021
 • Oczekiwanie na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do uzupełnionego raportu o ocenie oddziaływania na środowisko ws. procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Przystąpiono do korekty przebiegu linii rozgraniczających na podstawie opinii od Zamawiającego (ostateczne zatwierdzenie będzie możliwe po uzyskaniu opinii RDOŚ do decyzji środowiskowej),
10.2021
 • Oczekiwanie na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do uzupełnionego raportu o ocenie oddziaływania na środowisko ws. procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Przekazano i uzyskano opinię do opracowanego wstępnego przebieg linii rozgraniczających od Zamawiającego (ostateczne zatwierdzenie będzie możliwe po uzyskaniu opinii RDOŚ do decyzji środowiskowej),
 • Przekazano i uzyskano opinię do opracowanego operatu wodnoprawnego od Zamawiającego (złożenie operatu będzie możliwe po uzyskaniu decyzji środowiskowej).
09.2021
 • Złożono przez Zamawiającego przygotowane wyjaśnienia do raport o ocenie oddziaływania na środowisko ws. procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Uzyskano uzgodnienie dokumentacji projektowej na posiedzeniu narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołowie.
08.2021
 • Złożono przez Zamawiającego przygotowane uzupełnienie i wyjaśnienia do raport o ocenie oddziaływania na środowisko ws. procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Oczekiwanie na uzgodnienie dokumentacji projektowej na posiedzeniu narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołowie.
07.2021
 • Złożono przez Zamawiającego przygotowane uzupełnienie i wyjaśnienia do raport o ocenie oddziaływania na środowisko ws. procedowanego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Uzyskano uzgodnienie dokumentacji projektowej na posiedzeniu narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Górze,
 • Oczekiwanie na uzgodnienie dokumentacji projektowej na posiedzeniu narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wołowie.
06.2021
 • Otrzymano wezwanie w sprawie złożonego raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia, przygotowano niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia, które przekazano do opinii Zamawiającego,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Przedłożono uzgodnione przez Zamawiającego plansze zbiorcze uzbrojenia o uzgodnienie na posiedzeniu narady koordynacyjnej.
05.2021
 • Złożono przez Zamawiającego uzgodniony raport o ocenie oddziaływania na środowisko do organu prowadzącego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Skorygowano i przekazano ponownie do opinii Zamawiającego plansze zbiorcze uzbrojenia przed wystąpienie o uzgodnienie na posiedzeniu narady koordynacyjnej,
04.2021
 • Przekazano uzgodniony raport o ocenie oddziaływania na środowisko dla Zamawiającego w celu dalszego procedowania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Przekazano do opinii Zamawiającego plansze zbiorcze uzbrojenia przed wystąpienie o uzgodnienie na posiedzeniu narady koordynacyjnej.
03.2021
 • Uzyskano klauzulę o przyjęciu do zasobów geodezyjnych na opracowanej mapie do celów projektowych,
 • Uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
02.2021
 • Przedłożono opracowane mapy do celów projektowych do ośrodków geodezyjnych w celu przyjęcia do zasobu geodezyjnego,
 • Skorygowano raport o ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z korespondencją GDDKIA, oczekiwanie na pozostałą część uwag Zamawiającego do opracowania w zakresie ochrony akustycznej,
 • Uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku)
01.2021
 • Wznowiono prace nad opracowaniem mapy do celów projektowych,
 • Skorygowano raport o ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z korespondencją GDDKIA i przekazano opracowanie ponownie do opinii,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku).
12.2020
 • Wznowiono prace nad opracowaniem mapy do celów projektowych,
 • Uzyskano opinie Zamawiającego do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko i przystąpiono do jego korekty zgodnie z korespondencją GDDKIA,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
11.2020
 • Wznowiono prace nad opracowaniem mapy do celów projektowych
 • Uzyskiwanie opinii Zamawiającego do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko (w toku),
 • Uzyskano pozytywną opinię do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej od Zamawiającego,
 • Złożono Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską do zatwierdzenia u Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie i uzgadnianie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
10.2020
 • Uzyskiwanie opinii Zamawiającego do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko (w toku),
 • Skorygowano Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską i przekazano ją w celu ponownego zaopiniowania Zamawiającemu,
 • Uzyskano od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzje administracyjnej na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec,
 • Opracowywanie i uzgadnianie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
09.2020
 • Przekazano do ponownej opinii Zamawiającego raport o ocenie oddziaływania na środowisko
 • Korekta Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską, w celu ponownego przekazano do opinii Zamawiającemu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
08.2020
 • Uzyskano ponownie od Zamawiającego uwagi do raport o ocenie oddziaływania na środowisko,
 • Skorygowano Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską i przekazano ją w celu ponownego zaopiniowania Zamawiającemu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
07.2020
 • Przekazano do ponownej opinii Zamawiającego raport o ocenie oddziaływania na środowisko,
 • Korekta Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską, w celu ponownego przekazano do opinii Zamawiającemu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
06.2020
 • Uzyskano opinię Zamawiającego do raport o ocenie oddziaływania na środowisko oraz przystąpiono do jego niezbędnej korekty w wymaganym zakresie,
 • Skorygowano Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską, którą ponownie przekazano do opinii Zamawiającemu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
05.2020
 • Przekazano do opinii Zamawiającemu raport o ocenie oddziaływania na środowisko niezbędny w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowano Dokumentacje Geologiczno – Inżynierską, którą przekazano do opinii Zamawiającemu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
04.2020
 • Wznowiono prace nad opracowanie raportu o ocenie oddziaływania na środowisko niezbędnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Kontynuowanie prace kameralne przy opracowaniu Dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
03.2020
 • Uzyskano postanowienie Burmistrza Wąsosz o konieczności sporządzenia Raportu o ocenie oddziaływania na środowisko niezbędnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Rozpoczęto prace kameralne przy opracowaniu Dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej,
 • Uzyskano zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
02.2020
 • Uzyskiwanie niezbędnych opinii w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w toku),
 • Wykonywanie robót geologicznych w celu opracowania Dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej (w toku),
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (w toku),
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego (w toku),
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego (w toku).
01.2020
 • Złożono wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Wykonywanie robót geologicznych w celu opracowania Dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej (w toku),
 • Korekta projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie uwag od GDDKIA Oddział we Wrocławiu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego
 • Opracowywanie operatu wodpoprawnego
12.2019
 • Otrzymano uwagi od Zamawiającego do materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunkujące ich odbiór,
 • Skorygowano w/w materiały i przekazano je Zamawiającemu w celu odbioru,
 • Zgłoszono wykonanie robót geologicznych do wymaganych Organów i Instytucji,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (w toku),
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego
11.2019
 • Ponownie skorygowano i przekazano dla Zamawiającego materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu akceptacji,
 • Uzyskano zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (po uprawomocnieniu decyzji planowane jest wykonanie robót w terenie),
 • Skorygowano projekt docelowej organizacji ruchu w oparciu o uwagi GDDKIA Oddział we Wrocławiu i ponownie wystąpiono o jego zatwierdzenie przez Zamawiającego,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
10.2019
 • Przekazano dla Zamawiającego materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o korespondencję otrzymaną od Gminy Wąsosz,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku),
 • Korekta projektu docelowej organizacji ruchu w oparciu o uwagi GDDKIA Oddział we Wrocławiu,
 • Uzyskiwanie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji na rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenie linii brzegu dla rzeki Młyniec (w toku),
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
09.2019
 • Korekta materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o korespondencję otrzymaną od Gminy Wąsosz (w toku),
 • Uzyskiwanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku),
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (w toku),
 • Wystąpiono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.
08.2019
 • Korekta materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego (w toku),
 • W oparciu o odmowną decyzję skorygowano projekt robót geologicznych i ponownie wystąpiono do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o jego zatwierdzenie,
 • Wstrzymano prace nad opracowywaniem operatu wodno - prawnego,
 • Wstrzymano prace nad opracowywaniem projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskano niezbędne opinie do projekt docelowej organizacji ruchu i wystąpiono o jego zatwierdzenie do GDDKIA Oddział we Wrocławiu,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.
07.2019
 • Przystąpiono do korygowania materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o nową opinię Zamawiającego,
 • Uzyskano odmowną decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (kompletowanie wniosku o wydanie opinii),
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.
06.2019
 • Korygowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Opracowywanie projektu docelowej organizacji ruchu,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci,
05.2019
 • Przystąpiono do korygowania materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego,
 • Zakończono wiosenną inwentaryzację przyrodniczą w terenie i przystąpiono do prac kameralnych,
 • Wystąpiono z projektem robót geologicznych o jego zatwierdzenie do właściwego organu,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci,
04.2019
 • Przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia skorygowane materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Kontynuowanie wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • Uzyskano pozytywną opinie do projektu robót geologicznych od Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Wystąpiono o warunki techniczne do Gestorów sieci.
03.2019
 • Uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego do koncepcji rozwiązań geometrycznych,
 • Przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Przystąpiono do wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • Korekta projektu robót geologicznych w oparciu o opinie Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektu budowlanego.
02.2019
 • Skorygowano koncepcję rozwiązań geometrycznych w oparciu o ustalenia Rady Technicznej z dnia 30.01.2019r.
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne),
 • Korekta projektu robót geologicznych w oparciu o opinie Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego
01.2019
 • Rozszerzono zakres koncepcji rozwiązań geometrycznych o dodatkowe skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 1115D w msc. Piskorzyna
 • Pozyskano materiały dla w/w rozszerzonego zakresu do opracowania mapy do celów projektowych,
 • Opracowano rozwiązania odwodnienia drogi krajowej nr 36 (określono niweletę projektowanej drogi i rowów oraz zajętości terenu przez skarpy rowów),
 • Ustalone przebieg granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych,
 • Opracowano projekt robót geologicznych,
 • Rozpoczęto opracowywanie operatu wodno - prawnego.
12.2018
 • Skorygowano koncepcję rozwiązań geometrycznych drogi w oparciu o ustalenia Rady Technicznej,
 • Rozesłano zawiadomienia o ustaleniu granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych (termin: 28 i 29 grudnia 2018r.),
 • Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji o skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 1115D w msc. Piskorzyna,
 • W związku z powyższym przystąpiono do pozyskania materiałów dla rozszerzonego zakresu (rozszerzenie zgłoszenia geodezyjnego wraz pomiarami uzupełniającymi, inwentaryzacja w terenie) oraz korekty koncepcji rozwiązań geometrycznych drogi,
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne)
 • Rozpoczęto opracowywanie projektu robót geologicznych
11.2018
 • Omówiono koncepcję rozwiązań geometrycznych drogi na Radzie Technicznej z Zamawiającym,
 • Przygotowano zawiadomienia o ustaleniu granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych,
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne),
 • Opracowano opinię geotechniczną.
10.2018
 • Opracowano koncepcje rozwiązań geometrycznych
 • Opracowano analizy i prognozy ruchu
 • Na podstawie wykonanych pomiarów sytuacjno - wysokościowych opracowano roboczą mapę do celów projektowych,
 • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
 • Uruchomiono funkcjonowanie strony internetowej do projektu
09.2018
 • Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w terenie
 • Inwentaryzacja stanu istniejącego (zjazdy, skrzyżowania, ogólny stan nawierzchni DK 36, przepusty i odwodnienia drogi)
 • Spotkanie rady technicznej projektu w terenie na odcinku drogi krajwej nr 36 objętym inwestycją
 • Pomiar sytuacyjno - wysokościowy do mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie opracowania Koncepcji rozwiązań geometrycznych drogi

Licznik wszystkich odwiedzin: 4591862, na tej stronie było: 1659 odwiedzin