Aktualnosci
Data Opis prac
09.2018
 • Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w terenie
 • Inwentaryzacja stanu istniejącego (zjazdy, skrzyżowania, ogólny stan nawierzchni DK 36, przepusty i odwodnienia drogi)
 • Spotkanie rady technicznej projektu w terenie na odcinku drogi krajwej nr 36 objętym inwestycją
 • Pomiar sytuacyjno - wysokościowy do mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie opracowania Koncepcji rozwiązań geometrycznych drogi
10.2018
 • Opracowano koncepcje rozwiązań geometrycznych
 • Opracowano analizy i prognozy ruchu
 • Na podstawie wykonanych pomiarów sytuacjno - wysokościowych opracowano roboczą mapę do celów projektowych,
 • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
 • Uruchomiono funkcjonowanie strony internetowej do projektu
11.2018
 • Omówiono koncepcję rozwiązań geometrycznych drogi na Radzie Technicznej z Zamawiającym,
 • Przygotowano zawiadomienia o ustaleniu granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych,
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne),
 • Opracowano opinię geotechniczną.
12.2018
 • Skorygowano koncepcję rozwiązań geometrycznych drogi w oparciu o ustalenia Rady Technicznej,
 • Rozesłano zawiadomienia o ustaleniu granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych (termin: 28 i 29 grudnia 2018r.),
 • Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji o skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 1115D w msc. Piskorzyna,
 • W związku z powyższym przystąpiono do pozyskania materiałów dla rozszerzonego zakresu (rozszerzenie zgłoszenia geodezyjnego wraz pomiarami uzupełniającymi, inwentaryzacja w terenie) oraz korekty koncepcji rozwiązań geometrycznych drogi,
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne)
 • Rozpoczęto opracowywanie projektu robót geologicznych
01.2019
 • Rozszerzono zakres koncepcji rozwiązań geometrycznych o dodatkowe skrzyżowanie z drogą powiatowa nr 1115D w msc. Piskorzyna
 • Pozyskano materiały dla w/w rozszerzonego zakresu do opracowania mapy do celów projektowych,
 • Opracowano rozwiązania odwodnienia drogi krajowej nr 36 (określono niweletę projektowanej drogi i rowów oraz zajętości terenu przez skarpy rowów),
 • Ustalone przebieg granic prawnych nieruchomości na opracowywanej mapie do celów projektowych,
 • Opracowano projekt robót geologicznych,
 • Rozpoczęto opracowywanie operatu wodno - prawnego.
02.2019
 • Skorygowano koncepcję rozwiązań geometrycznych w oparciu o ustalenia Rady Technicznej z dnia 30.01.2019r.
 • Opracowywanie inwentaryzacji przyrodniczej i karty informacyjnej przedsięwzięcia (prace kameralne),
 • Korekta projektu robót geologicznych w oparciu o opinie Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego
03.2019
 • Uzyskano pozytywną opinię Zamawiającego do koncepcji rozwiązań geometrycznych,
 • Przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Przystąpiono do wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • Korekta projektu robót geologicznych w oparciu o opinie Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektu budowlanego.
04.2019
 • Przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia skorygowane materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Kontynuowanie wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • Uzyskano pozytywną opinie do projektu robót geologicznych od Zamawiającego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Wystąpiono o warunki techniczne do Gestorów sieci.
05.2019
 • Przystąpiono do korygowania materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego,
 • Zakończono wiosenną inwentaryzację przyrodniczą w terenie i przystąpiono do prac kameralnych,
 • Wystąpiono z projektem robót geologicznych o jego zatwierdzenie do właściwego organu,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci,
06.2019
 • Korygowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego,
 • Uzyskiwanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Opracowywanie projektu docelowej organizacji ruchu,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci,
07.2019
 • Przystąpiono do korygowania materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o nową opinię Zamawiającego,
 • Uzyskano odmowną decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • Opracowywanie operatu wodno - prawnego,
 • Opracowywanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (kompletowanie wniosku o wydanie opinii),
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.
08.2019
 • Korekta materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o opinię Zamawiającego (w toku),
 • W oparciu o odmowną decyzję skorygowano projekt robót geologicznych i ponownie wystąpiono do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o jego zatwierdzenie,
 • Wstrzymano prace nad opracowywaniem operatu wodno - prawnego,
 • Wstrzymano prace nad opracowywaniem projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskano niezbędne opinie do projekt docelowej organizacji ruchu i wystąpiono o jego zatwierdzenie do GDDKIA Oddział we Wrocławiu,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.
09.2019
 • Korekta materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o korespondencję otrzymaną od Gminy Wąsosz (w toku),
 • Uzyskiwanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (w toku),
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (w toku),
 • Wystąpiono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami i ustalenia linii brzegu dla rzeki Młyniec,
 • Opracowywanie projektu budowlanego,
 • Uzyskiwanie warunków technicznych do Gestorów sieci i uwzględnienie ich zapisów w trasach sieci.

Licznik wszystkich odwiedzin: 1312, na tej stronie było: 129 odwiedzin